مهارت مربوط به رسم و تفسیر نمودار به علت کاربر دهای فراوانی که در جمعبندی و ارائة نتایج پژوهش ها در علوم مختلف دارد، دارای اهمیت فراوان است. در علم زیست شناسی نیز این مبحث بسیار پر کاربرد است و در کتب درسی زیست شناسی فراوان آمده است، لذا افزایش مهارت دانش آموزان در این زمینه می تواند به فهم بهتر مباحث زیست شناسی و نیز درک و تفسیر نتایج پژوهش های زیستی توسط آنها کمک مؤثری بکند.

دانلود مقاله در ادامه مطلب...

Direct link / picofile

سایز:217KB

فرمت:PDF