دراین پست می خواهم تعدادی از جملات و اصطلاحات زبان انگلیسی رو براتون قرار بدم, اگه خوب بود و دوست داشتید نظر بدین تا باز هم قرار بدم.

One song can spark a moment

یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد

 

 

One flower can wake the dream

یك گل میتواند بهار را بیاورد

 

 

One tree can start a forest

یك درخت می تواند آغاز یك جنگل باشد

 

 

One bird can herald spring

یك پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد

 

 

One smile begins a friendship

یك لبخند میتواند سرآغاز یك دوستی باشد

 

 

One handclasp lifts a soul

یك دست دادن روح انسان را بزرگ میكند

 

 

One star can guide a ship at sea

یك ستاره میتواند كشتی را در دریا راهنمایی كند

 

 

One word can frame the goal

یك سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص كند

 

 

One vote can change a nation

یك رای میتواند سرنوشت یك ملت را عوض كنند

 

 

One sunbeam lights a room

یك پرتو كوچك آفتاب میتواند اتاقی را روشن كند

 

 

One candle wipes out darkness

یك شمع میتواند تاریكی را از میان ببرد

 

 

One laugh will conquer gloom

یك خنده میتواند افسردگی را محو كند

 

 

One hope will raise our spirits

یك امید روحیه را بالا می برد

 

 

One touch can show you care

یك دست دادن نگرانی شما را مشخص میكند

 

 

One voice can speak with wisdom

یك سخن میتواند دانش شما را افزایش دهد

 

 

One heart can know what's true

یك قلب میتواند حقیقت را تشخیص دهد

 

 

One life can make a difference

یك زندگی میتواند متفاوت باشد

 

 

You see, it's up to you

شما میبینی پس تصمیم با شماست