چه ارتباطی بین خلاقیت و تفکر منفی و بدبینانه وجود دارد؟ اغلب مردم تمایل دارند که افراد خلاق را تحسین کنند و از آنها تعریف و تمجید کنند، اما پژوهش های جدید، بطرز شگفت انگیزی نشان می دهند که برخی افراد خلاق می توانند حتی بدخو و کج خلق هم باشند!محققان در دانشگاه گنت در بلژیک و دانشگاه لیوفانا در آلمان؛ کشف کرده اند که...

پژوهشگران پس از تحقیقاتشان نتیجه گرفته اند که تفکر منفی(و تا حدودی بدبینانه) نوعی توجه به مشکلات را ترسیم می کند ورهنموردها و هشدارهایی ایجاد می کند تا تلاشی برای حل آن مشکلات شکل بگیرید .این موضوع به کنکاش بیشتر و درک دقیق و عینی تر از موقعیت کمک می کند و همچنین بر اساس علوم جدید، در اثر این پدیده ، و درزمانی که افکار منفی فروکش کرده اند ممکن است زمینه ای از ایده های کارگشا و نفوذی برای حل مشکلات هم ایجاد شوند.
«رونالد بلدو» یکی از پژوهشگران اصلی این پروژه از دانشگاه گنت بلژیک می گوید: ما می توانیم نتایج این مطالعه را با افسانه فونیکس یا ققنوس اسطوره ای مقایسه کنیم که در آن این پرنده اسطوره ای می سوزد و خاکسترهایی ازخود برجا می گذارد اما سپس ازمیان همان خاکسترها دوباره برمی خیزد و زنده می شود تا به پرنده ای زیبا تبدیل شود".
پژوهشگران دریافته اند که در واقع یک پروسه و روند دینامیک در حین تولید و خلق یک ایدۀ نو بوجود می آید که در آن؛ هر شخص، فازی از تفکر و احساسات منفی را تجربه می کند که البته توسط جریان بزرگی از تفکر و احساسات مثبت و خوشایند دنبال می شود و در واقع برایند اینهاست که می تواند حاصل کار را تعیین کند.
این یافته ها بر اساس چندین مطالعه شکل گرفته اند. در یکی از این پروژه ها، از بیشتر از 100 شخص حرفه ای در مشاغل و رشته های مختلف، خواسته شد که پرسشنامه های آنلاینی را بطورروزانه تکمیل و پر کنند آن هم درست بعد از اینکه آنها به هنگام صبح به سر کارشان می رسیدند و همچنین درست قبل از اینکه محل کارشان را در انتهای روز ترک کنند .این شرکت کنندگان در بخش های بیزنس و تجارت، روانشناسی، مهندسی و آموزش کار می کردند.این مطالعه نشان داد که سطح و میزان خلاقیت (و ارتباط بین سطوح خلاقیت) برای آنهایی که تفکر منفی را اول صبح تجربه کرده بودند بطور معناداری قویترو بیشتر بود! پژوهشگران معتقدند که این مطالعه ؛ مفاهیم و نتایجی قوی برای مدیران در بر دارد تا بتوانند تشویق و افزایش خلاقیت در کارکنان را تحقق بخشند. پژوهشگران در مقاله تحقیقی خود اظهار کرده اند که در بعضی موقعیتها، با استفاده از نتایج این مطالعه، رهبران و مدیران ارشد ممکن است توصیه های بهتری برای کارکنان داشته باشند تا توجه آنها را بسوی جنبه های مختلف یک مسئله و موقعیت جلب کرده و به حل مشکلات، بیشتر کمک کنند.