اسید قوی ، اسیدی است که در آب بطور کامل یونش می یابد و اسید ضعیف اسیدی است که در آب بطور جزئی یونش یافته و در محلول آن بین مولکولهای اسید یونش نیافته و یونهای حاصل از یونش تعادل ایجاد می شود .

در انیمیشن محلول هیدروکلریک اسید ( قوی ) و هیدروفلوئوریک اسید ( ضعیف ) با یکدیگر مقایسه شده و محلول آنها نشان داده شده است .
در محلول هیدروکلریک اسید ، تمام مولکولهای اسید یونش یافته و بصورت یون در می ایند ولی در محلول هیدروفلوئوریک اسید فقط تعداد کمی از مولکولهای اسید یونش یافته و تعادل برقرار می شود .