اتری ها سلول های شیمیایی هستند كه در جریان انجام واكنش های شیمیایی، جریان الكتریكی تولید می كنند  نیاز بشر به تأمین انرژی از منابع پاك اهمیت جریان الكتریكی و جست و جوی روش هایی برای تهیه ی آن را سرعت بخشیده است و در نتیجه هم اكنون باتری ها در انواع گوناگون در دسترس قرار دارند.

Direct link / Picofile

سایز:400Kb

فرمت:PDF