هفته نامه جیم ضمیمه روزنامه خراسان است که در این شماره با آقای یاسین نعیمی از نویسندگان سایت مصاحبه ای در یک صفحه انجام شده برای مشاهده ی آن به ادامه این متن مراجعه کنید.

مصاحبه در صفحه 15 به چاپ رسیده.