مباحث این جزوه در چهار بخش، بخش بندی شده اند که فصل اول مربوط به مبحث احتمالات می باشدبخش دوم مربوط به مبحث تابع است که توضیحات نسبتا خوبی داده شده است. بخش سوم نیز در مورد حد و پیوستگی می باشدو بخش چهارم نیز مربوط به مبحث مشتق میباشد که این بخش آخرین قسمت این جزوه می باشد.

Direct link / Picofile

سایز:4.19MG

فرمت:ZIP