با استفاده از این کد می توانید ماشین حسابی بسازید که چهار عمل اصلی را نجام دهد این کد توسط تیم طراخی آمادمی علمی محک نوشته شده است.

#include<iostream.h>
main(){
int x,y;
char c;
cout<<"please enter two numbers and between it(+-*/).(example 2+2):";
cin>>x>>c>>y;
if (c=='+')
cout<<"+:"<
else if (c=='-')
cout<<"-:"<
else if (c=='*')
cout<<"*:"<
else if (c=='/')
cout<<"/:"<
}