صدای باز و بسته شدن دریچه های قلب به راحتی با گوشی پزشکی شنیده می شود که صدای اول مربوط به بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی (میترال و تریکوسپید) و صدای دوم مربوط به بسته شدن دریچه اورت و رییوی است.