با استفاده از این کد می توانید ماشین حسابی بسازید که چهار عمل اصلی را نجام دهد این کد توسط تیم طراخی آمادمی علمی محک نوشته شده است.